Monday, April 7, 2008

 

Dni tygodnia w angielskim (days of the week)

Monday - poniedziałek
Tuesday - wtorek
Wednesday - środa
Thursday - czwartek
Friday - piątek
Saturday - sobota
Sunday - niedziela

Uwaga: dni tygodnia w angielskim zawsze piszemy z wielkiej litery.

Przykłady:
I'm visiting my friend on Thursday

My grandmother always goes to church on Sundays

Sunday, January 6, 2008

 

Present Perfect - czasy angielskie

Stosujemy do wyrażania czynności, które nastąpiła w bliżej nieokreślonej przeszłości, ale jej skutki są w teraźnieszości. Tego czasu używamy również, gdy czynnoścć zaczęta w przeszłości trwa do chwili obecnej.

Operatory: [have i has] (3 os. l.poj)

Określenia czasu:

a) występują między operatorem a imiesłowem biernym (np.: I have never been to Africa. Czy kiedykolwiek byłeś w Afryce?)
already - już
just - właśnie
ever - kiedykolwiek
never - nigdy

b) na początku lub na końcu zdania ( np.:Have you visited your mother yet? Czy już odwiedziłeś swoją matkę?)
lately - ostatnio
so far- dotychczas
yet - już (zd. pytające)
yet - jeszcze (zd. przeczące)

since + punkt poaczątkowy czynności (since Monday)
for + okres trwania (for two weeks)

Przykłady:
zd. twierdzące: (Podmiot + operator + imiesłów bierny + reszta orzeczenia).
I have just bought many interesting books (Właśnie kupiłem wiele interesujących książek.)
I have been here for an hour. (Jestem tu od godziny)

Zd. przeczące: (dodajemy wyraz "not" do operatora).

(haven't)

I have not bought any interesting books. (Nie kupiłem żadnych interesujących książek.)

Zd. pytające: ( operator + podmiot + imiesłów bierny + reszta orzeczenia).

Has she cooked dinner yet? (Czy ona ugotowała obiad?)

Monday, March 19, 2007

 
Przedimek


Przedimek nieokreślony: a, an -
oznacza (jakiś, pewien), zwykle nie tłumaczone . Używamy w 1. poj. dla określenia istot żywych oraz przedmoiotów bliżej nam nie znanych, lub takich o których mowa jest po raz pierwszy.

A - występuje przed rzeczownikiem policzalnymi zaczynającymi się od spółgłoski, np. a car (samochód), a table (stół)

AN - występuje przez rzeczownikami policzalnymi zaczynającymi ię od samogłoski, np. an apple (jabłko), an artist (artysta)

Uwaga! Pryedimki a, an nie posiadaj licybz mnogiej. Dlatego rzeczownikil.mn. występują samodzielnie, bądz poprzedzone są wyrazami:

some - (kilka, jakieś, trochę) w zdaniach twierdzących
any - (kilka, jakieś, trochę) w zdaniach pytających i przeczących

przykłady

L.poj

I've got a pen. (mam pióro.)
Have I got a pen? (czy mam pióro?)
I haven't got a pen. (nie mam pióra)


L.mn.

I've got (some) pens. (mam kilka piór.)

Have I got (any) pens? (Czy mam jakieś pióra?)
I haven't got (any) pens. (Nie mam żadnych piór).


Przedimek określony: the - występuje przez rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi. Oznacza (ten, ta, tamci, tamte). Używamy go zarówno w l.poj. jak i w l.mn. dla określenia istot żywywch i przedmiotów, które są nam w pewien sposób znajome, takie o których była już mowa wcześniej.

przykłady:

This is a house ( to jest jakiś dom)

The house is big ( ten dom jest duży)


Przeimek "zerowy" - (czyli brak przedimka). Występuje gdy mówimy o rzeczach lub pojęciach w sensie ogólnym, nie odnosimy się do konkretnej sytuacji:

a) przy rzeczownikach policzalnych w liczbie mnogiej np.: I like bananas. (lubię banany.)
b) przy rzeczownikach niepoliczalnych np.: I enjoy listening to music. (uwielbiam słuchać muzyki.)

Monday, January 29, 2007

 

Present Simple - Czasy angielskie

Stosujemy do wyrażania czynności powtarzających się, wykonywanych zawsze lub wtedy, gdy mówimy o uczuciach, zamiłowaniach.

Operatory: [does] (3 os.l.poj.) i [do] (występuje w zdaniach pytających i przeczących).

Określenia czasu:

Różne określenia czasu mogą występować w innych miejscach:

always - zawsze
usually - zwykle
often - często
sometimes- czasami
never - nigdy

Te określenia czasu znajdują się między podmiotem a czasownikiem. Natomiast złożenia z wyrazem "every" występują na końcu lub na początku zdania, np.:

every day (week, month) - codziennie (co tydzień, co miesiąc)

Przykłady:
Zdania twierdzące: (podmiot + czasownik głowny + reszta orzeczenia).
We like playing tennis. (Lubimy grać w tenisa.)
I always get up at 7. (Zawsze wstaję o 7.)
She cooks very well. (Ona gotuje bardzo dobrze.)

UWAGA! W 3 osobie l.poj. w zdaniach twierdzących dodajemy końcówki -s lub -es.

Zdania przeczące: (dodajemy wyraz "not" do operatora)
(don't)
We do not like playing tennis. (Nie lubimy grać w tenisa.)
(doesn't)
She does not cook very well. (Ona nie gotuje bardzo dobrze).

Zdania pytające:
(operator + podmiot + czasownik głowny + reszta orzeczenia).

Następuje inwersja, czyli zamiana miejsc operatora i podmiotu.

Do we like playing tennis? (Czy lubimy grać w tenisa.?
Dos she cook very well. (Czy ona gotuje bardzo dobrze?)


 

Present Continuous - Czasy angielskie

Stosujemy do wyrażania czynności odbywającej się w chwili mówienia lub gdy chcemy określić czynność, która zostanie wykonana w niedalekiej przyszłości (należy dokładnie określić moment wykonania danej czynności).

Określenia czasu:
today - dzisiaj
tonight - dziś wieczorem
this morning - tego ranka
this week - w tym tygodniu
this month (year) - w tym miesiącu (roku)
now - teraz
at present - obecnie

Operatory: am, is, are (odpowiednia forma "be")

Zdania twierdzące: [Podmiot + operator + (czasownik główny + -ing) + reszta orzeczenia].
The cat is sleeping now. (Kot teraz śpi.)
He is coming tomorrow. (On przychodzi jutro.)
I'm having a lunch today. (Mam dzisiaj lunch.)

Zdania pytające: [Operator + podmiot + (czasownik główny + -ing) + reszta orzeczenia].
Stosujemy inwersję, czyli zamianę miejsc podmiotu i operatora.
Is the cat sleeping now?
Is he coming tomorrow?

Zdania przeczące:
Dodajemy wyraz "not" do operatora:
is + not, are + not
Co można zapisać:
isn't, aren't

The cat is not sleeping now. (Kot nie śpi teraz.)
He is not giving a speech tomorrow. (On nie będzie wygłaszać mowy jutro.)

Wednesday, December 20, 2006

 

Rzeczownki policzalne i niepoliczalne

1. Rzeczowniki policzalne

(L.poj) There is a picture. (Jest jakiś obraz.)

Is there a picture? (Czy jest jakiś obraz?)

There isn't a picture. (Nie ma obrazu.)

(L.mn.) There are some pictures. (Są jakieś obrazy.)

Are there any pictures? {Czy są jakieś obrazy'7) There aren't any pictures. (Nie ma obrazów.)

2. Rzeczowniki niepoliczalne

(L.poj) There is some water. (Jest trochę wody.)

Is there any water? (Czy jest trochę wody?)

There isn't any water. (Nie ma wody.)

Uwaga! Rzeczowniki niepoliczalne nie posiadają liczby mnogiej.

 

Rzeczwoniki w dopełniaczu

Forma dzierżawcza z 's /s' oraz z of.

W języku angielskim forma dzierżawcza rzeczownika odpowiada na pytanie:

Czyj? -a? -e? i występuje w postaciach:

a) rzeczownik + 's:

- dla rzeczowników w 1. poj., które są nazwami ludzi lub zwierząt.

pies Kasi - Kate's dog

(Co?) (Czyj?) (Czyj?) (Co?)

- dla rzeczowników w 1. mn., które są nazwami ludzi lub zwierząt, a które nie są zakończone w 1. mn. na -s.


kapelusze mężczyzn - the men's hats

rowery dzieci - the children's bicycles

(Co?) (Czyj?) (Czyj?) (Co?)

b) rzeczowniki + s':


- dla rzeczowników w l.mn. zakończonych na -s, które są nazwami ludzi lub zwierząt.


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]