Monday, November 27, 2006

 

Przymiotniki

PRZYMIOTNIKI wyrażają właściwości, cechy osób, zwierząt i rzeczy. Odpowiadają na pytania: Jaki? -a? -e? W języku angielskim przymiotniki mają tylko jedną formę, bez względu na rodzaj i liczbę rzeczownika:

np.: an honest woman - uczciwa kobieta

an honest man - uczciwy mężczyzna

STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW

Wyróżniamy trzy stopnie w stopniowaniu przymiotników 1). Adjective (równy); 2). Comparative (wyższy); 3). Superlative (najwyższy)

Stopniowanie regularne

a)
short
shorter shortest
fast faster
fastest

Przymiotniki krótkie (jednosylabowe i niektóre dwusylabowe) tworzą stopień wyższy przez dodanie do stopnia równego przymiotnika przyrostka -er, natomiast najwyższy przez dodanie do stopnia równego przyrostka -est.

b)
big
bigger biggest
slim slimmer
slimmest

W przymiotnikach jednosylabowych, zakończonych na spółgłoskę - samogłoskę -spółgłoskę, przy dodaniu przyrostków -er, -est podwaja się końcową spółgłoskę.

c)
fine
finer finest
late later
latest

Jednosylabowe przymiotniki zakończone na -e, w stopniu wyższym przyjmują końcówkę -r, a w stopniu najwyższym końcówkę -st.

d)

pretty prettier prettiest
easy easier
easiest

W przymiotnikach dwusylabowych zakończonych na spółgłoskę + -y, przy dodaniu przyrostków -er, -est literkę -y wymienia się na -i

e)
narrow
narrower narrowest
clever cleverer
cleverest

Przymiotniki dwusylabowe zakończone na spółgłoskę + -ow, lub spółgłoskę + -er, również przyjmują w stopniu wyższym końcówkę -er, a w najwyższym -est.

f)
difficult
more difficult most difficult
careful
more careful most careful

Wszystkie pozostałe dłuższe przymiotniki (2-,3- lub więcej sylabowe) poprzedzone są w stopniu wyższym słówkiem more, a w stopniu najwyższym most.


Stopniowanie nieregularne

good (dobry)

better

best

bad (zły)

worse

worst

far (daleki)

farther lub further

farthest

furthest

old (stary)

older

elder

oldest

eldest

Uwaga!

Przymiotniki far i old mają podwójne stopniowanie:

far-farther-farthest (w odniesieniu do odległości w znaczeniu dosłownym)

far-further-furthest (we wszystkich pozostałych przypadkach, np. w odniesieniu do czasu, kolejności, jak również i odległości)

old-elder-eldest - określa starszeństwo wiekiem w rodzinie (my elder sister) old-older-oldest - występuje we wszystkich innych przypadkach *Dla wyrażenia porównania w stopniu równym używamy spójników: as...as/ so...as (tak, -a, -i.....jak),
np.:
She's as pretty as her mother.

(Ona jest tak ładna jak jej matka).

Porównując przymiotniki w stopniu wyższym używamy spójnika than (niż, od),
np. She's older than me. (Ona jest ode mnie starsza).

Porównując przymiotniki w stopniu najwyższym używamy wyrażenia the...in lub the...of (naj...w/naj...z), np.: She is the cleverest girl in our class.
(Ona jest najmądrzejszą dziewczyną w naszej klasie. )
Links to this post:

Create a Link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]